Xing Yi Quan by Tian Jinglong

Here’s a nice video of a Xing Yi Quan linking form showing some really nice Xing Yi Quan body methods.

Xing Yi Quan master Tian Jinglong (田景龙) shows Advanced and retreat linked form(Ji Tui Lianhuan(进退连环拳). Tian Jinglong is disciple of Li Jinbo(李金波), youngest student of legendary Hebei province warrior “Iron Luohan” Zhang Changfa (张长发aka Zhang Xiangzhai张祥斋) . Lineage: Li Luoneng(李洛能)—Liu Qilan(刘奇兰)—Liu Dianchen(刘殿琛)—Zhang Changfa(张长发)—Li Jinbo(李金波)—Tian Jinglong(田景龙)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s